Edycja 2018

Edycja 2017

Edycja 2016

Edycja 2015

Edycja 2014

Edycja 2013

Laureaci

Regulamin konkursu PNG 2018

I. Cel konkursu

Celem konkursu jest promocja rozwoju gospodarczego Wojew贸dztwa Podkarpackiego poprzez:

 1. prezentacj臋 firm o najbardziej korzystnym i po偶膮danym wizerunku gospodarczym,
 2. promowanie marki podkarpackich produkt贸w i us艂ug,
 3. rekomendacje podkarpackich przedsi臋biorstw do og贸lnopolskich nagr贸d i wyr贸偶nie艅,
 4. inicjowanie pozytywnego wsp贸艂zawodnictwa przedsi臋biorstw w dzia艂alno艣ci na rzecz regionu,
 5. integracj臋 przedsi臋biorc贸w z samorz膮dami terytorialnymi.

II. Organizator konkursu

Organizatorem Konkursu jest Centrum Promocji Biznesu przy wsp贸艂pracy z Wojewod膮 Podkarpackim i Marsza艂kiem Wojew贸dztwa Podkarpackiego.

III. Uczestnicy

 1. W Konkursie uczestnicz膮 firmy maj膮ce siedzib臋 lub prowadz膮ce dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 na terenie Wojew贸dztwa Podkarpackiego przynajmniej dwa lata.
 2. Przedsi臋biorstwa deklaruj膮 udzia艂 w Konkursie na druku "Deklaracja uczestnictwa w Konkursie Podkarpacka Nagroda Gospodarcza". Z艂o偶enie deklaracji jest r贸wnoznaczne z przyj臋ciem warunk贸w wynikaj膮cych z niniejszego regulaminu.
 3. Konkurs rozstrzygany jest w nast臋puj膮cych kategoriach:
  1. Polskie przedsi臋biorstwo - udzia艂 kapita艂u polskiego stanowi min. 50%:
   • firmy mikro - do 10 os贸b zatrudnionych
   • firmy ma艂e I - od 11 do 25 os贸b zatrudnionych
   • firmy ma艂e II - od 26 do 50 os贸b zatrudnionych
   • firmy 艣rednie I - od 51 do 100 os贸b zatrudnionych
   • firmy 艣rednie II - od 101 do 250 os贸b zatrudnionych
   • firmy du偶e - powy偶ej 250 os贸b zatrudnionych.
  2. Przedsi臋biorstwo zagraniczne w Polsce - udzia艂 kapita艂u zagranicznego stanowi pow. 50%.

   Firmy startuj膮ce w kategoriach "Polskie przedsi臋biorstwo" i "Przedsi臋biorstwo zagraniczne w Polsce" mog膮 si臋 ubiega膰 o nagrody dodatkowe przyznawane w nast臋puj膮cych kategoriach:

   • Przedsi臋biorstwo Us艂ug Komunalnych,
   • Przedsi臋biorstwo Budowlane,
   • Przedsi臋biorstwo Handlowe,
   • Opieka Zdrowotna,
   • Eksporter,
   • Firma Pi臋ciolecia,
   • Firma Dziesi臋ciolecia.
  3. Najlepsze produkty
  4. Najlepsze us艂ugi
  5. Us艂ugi finansowe
  6. Innowacje

   Firmy zg艂aszaj膮ce swoje produkty lub us艂ugi w kategoriach "Najlepsze produkty" i "Najlepsze us艂ugi" mog膮 si臋 ubiega膰 o nagrod臋 dodatkow膮 w kategorii Innowacje.

 4. Nagrody Specjalne przyznawane przez Kapitu艂臋: Manager Roku, Wydarzenie Roku, Darczy艅ca Roku, Firma Roku.

IV. Kapitu艂a Podkarpackiej Nagrody Gospodarczej

 1. Kapitu艂a Konkursu sk艂ada si臋 z os贸b zaufania publicznego, specjalist贸w z dziedziny gospodarki zaproszonych przez organizator贸w, Wojewod臋 Podkarpackiego i Marsza艂ka Wojew贸dztwa Podkarpackiego.
 2. Kapitu艂a dokonuje oceny firm, produkt贸w i us艂ug bior膮cych udzia艂 w Konkursie, kontroluje jego przebieg, wy艂ania grupy firm nominowanych do oceny fina艂owej, wskazuje firmy do wizytacji, przyznaje i wr臋cza nagrody konkursowe oraz opracowuje zmiany regulaminowe kolejnych edycji Konkursu.
 3. Kapitu艂a mo偶e powo艂ywa膰 dodatkowych ekspert贸w.
 4. Werdykt Kapitu艂y jest ostateczny i nie podlega zaskar偶eniu.
 5. Dokumenty z艂o偶one przez uczestnik贸w s膮 obj臋te tajemnic膮 i nie b臋d膮 udost臋pniane poza procedurami konkursowymi, a dane w nich zawarte b臋d膮 znane wy艂膮cznie Kapitule Konkursu i audytorom.

V. Sekretariat Podkarpackiej Nagrody Gospodarczej

Funkcj臋 Sekretariatu Konkursu pe艂ni Centrum Promocji Biznesu w Rzeszowie.
Sekretariat administruje konkursem, poprzez:

 • zorganizowanie systemu przyjmowania zg艂osze艅 firm i obs艂ugi konkursu,
 • ocen臋 merytoryczn膮 zg艂osze艅 i kompletno艣ci przed艂o偶onej dokumentacji,
 • sta艂a obs艂ug臋 techniczn膮 i finansow膮 firm uczestnik贸w Konkursu,
 • prowadzenie prac organizacyjnych ca艂o艣ci Konkursu i gali fina艂owej.

VI. Przebieg konkursu

Konkurs jest imprez膮 cykliczn膮 o edycjach organizowanych raz w roku. Terminy, zwi膮zane z poszczeg贸lnymi etapami ka偶dej edycji, a tak偶e wysoko艣膰 op艂at konkursowych wnoszonych przez uczestnik贸w okre艣laj膮 i podaj膮 do wiadomo艣ci Organizatorzy i Kapitu艂a Konkursu.

 • Etap 1 - zg艂oszenie udzia艂u w Konkursie (do 10 lipca 2018 r.);
 • Etap 2 - dostarczenie ankiety konkursowej wraz z za艂膮cznikami (do 20 lipca 2018 r.);
 • Etap 3 - weryfikacja dokumentacji konkursowej przez Kapitu艂臋 Konkursow膮;
  - ustalenie nominacji fina艂owych - (do 30 sierpnia 2018 r.);
 • Etap 4 - weryfikacja nominacji fina艂owych, wizytacje nominowanych firm i wyb贸r Laureat贸w przez Kapitu艂臋 Podkarpackiej Nagrody Gospodarczej;
  - uroczyste og艂oszenie wynik贸w i wr臋czenie nagr贸d i wyr贸偶nie艅 (pa藕dziernik-listopad 2018 r.).

Uwaga: Firma bior膮ca udzia艂 w Konkursie mo偶e sobie zastrzec prawo do zwizytowania przez Kapitu艂臋 Konkursu bez wzgl臋du na wynik oceny wst臋pnej dokonanej na podstawie z艂o偶onych ankiet konkursowych. Informacja taka powinna by膰 dostarczona do Sekretariatu Konkursu wraz z ankiet膮 konkursow膮.

VII. Op艂aty Konkursowe

Aby wzi膮膰 udzia艂 w Konkursie nale偶y przes艂a膰 do Sekretariatu Konkursu formularz zg艂oszeniowy. Firmy, kt贸re z艂o偶膮 deklaracj臋 uczestnictwa w Konkursie zobowi膮zane s膮 do wniesienia op艂aty rejestracyjnej, zale偶nie od wielko艣ci zatrudnienia w firmie. Op艂ata rejestracyjna w XVII edycji Konkursu zale偶y od wielko艣ci zatrudnienia w firmie i wynosi odpowiednio:

 • firmy mikro - do 10 os贸b zatrudnionych - 750 z艂 + VAT
 • firmy ma艂e I - od 11 do 25 os贸b zatrudnionych - 950 z艂 + VAT
 • firmy ma艂e II - od 26 do 50 os贸b zatrudnionych - 1600 z艂 + VAT
 • firmy 艣rednie I - od 51 do 100 os贸b zatrudnionych - 1950 z艂 + VAT
 • firmy 艣rednie II - od 101 do 250 os贸b zatrudnionych - 2450 z艂 + VAT
 • firmy du偶e - powy偶ej 250 os贸b zatrudnionych - 2950 z艂 + VAT
 • instytucje finansowe - od 2950 z艂 + VAT

Firmy zg艂aszaj膮ce do Konkursu produkty i/lub us艂ugi wnosz膮 op艂at臋 dodatkow膮 w kwocie 1250 z艂 + VAT za ka偶dy zg艂aszany produkt lub us艂ug臋. Nie ma ogranicze艅 w ilo艣ci zg艂aszanych produkt贸w i us艂ug.

Przedsi臋biorstwa zakwalifikowane do czwartego etapu Konkursu, w kt贸rych zostanie przeprowadzona wizytacja, wnios膮 dodatkow膮 op艂at臋 w wysoko艣ci 750 z艂 + VAT (op艂ata ta, dla firm zatrudniaj膮cych do 10 os贸b, nie b臋d膮cych sp贸艂kami prawa handlowego wynosi 450 z艂 + VAT).

VIII. Kryteria weryfikacyjne

Komisja Konkursowa Podkarpackiej Nagrody Gospodarczej dokonuje oceny zg艂oszonych do Konkursu firm, produkt贸w i us艂ug w spos贸b rzetelny i bezstronny.

 1. Przedsi臋biorstwa oceniane s膮 wed艂ug poni偶szych parametr贸w weryfikacyjnych (punkty od 0 do 10):
  1. wielko艣膰 sprzeda偶y na rynku lokalnym i zewn臋trznym,
  2. eksport,
  3. rentowno艣膰 sprzeda偶y,
  4. warto艣膰 inwestycji lokalnych,
  5. innowacyjno艣膰 i nowoczesno艣膰 technologii,
  6. dynamika i struktura zatrudnienia,
  7. dba艂o艣膰 o pracownika i jego rozw贸j zawodowy,
  8. promocja regionalna i og贸lnopolska, postrzeganie marki,
  9. wyr贸偶nienia, nagrody, certyfikaty jako艣ci,
  10. udzia艂 w programach rz膮dowych i pomocowych,
  11. udzia艂 w integracji 艣rodowiska gospodarczego,
  12. relacje z kontrahentami,
  13. wp艂yw na 艣rodowisko (ekologia),
  14. sponsoring, dzia艂alno艣膰 charytatywna i na rzecz spo艂eczno艣ci lokalnej,
  15. realizacja obligatoryjnych zobowi膮za艅 (ZUS, podatki, kredyty)

  Kapitu艂a w ka偶dej edycji Konkursu okre艣la minimum punktacji niezb臋dnej do nominacji fina艂owej. Szczeg贸艂y dotycz膮ce kryteri贸w oceny precyzuje Ankieta Konkursowa.

  Firmy startuj膮ce w Konkursie, ubiegaj膮ce si臋 o dodatkowe nagrody w kategoriach: Przedsi臋biorstwo Us艂ug Komunalnych, Przedsi臋biorstwo Budowlane, Przedsi臋biorstwo Handlowe, Opieka Zdrowotna, Eksporter, Firma Pi臋ciolecia, Firma Dziesi臋ciolecia wraz z ankiet膮 zasadnicz膮 dostarczaj膮 do Sekretariatu Konkursu odpowiednie dla danej kategorii za艂膮czniki. (Aplikowanie o ww. nagrody dodatkowe nie poci膮ga za sob膮 偶adnych dop艂at do kwot okre艣lonych w punkcie VII regulaminu).

 2. Produkty i us艂ugi oceniane s膮 na podstawie dostarczonych dokument贸w okre艣laj膮cych i potwierdzaj膮cych ich jako艣膰, w艂a艣ciwo艣ci u偶ytkowe, innowacyjno艣膰 i pozycj臋 rynkow膮. Szczeg贸艂y dotycz膮ce kryteri贸w oceny precyzuje Ankieta Konkursowa. Kapitu艂a mo偶e za偶膮da膰 od uczestnika dostarczenia pr贸bek produkt贸w podlegaj膮cych ocenie, wskazuj膮c czas i miejsce ich dostawy.

IX. Nagrody i wyr贸偶nienia

 1. Laureaci (po 1 firmie w ka偶dej kategorii) otrzymuj膮 statuetk臋 Podkarpackiej Nagrody Gospodarczej - w danej kategorii, przyznawan膮 przez Kapitu艂臋 Podkarpackiej Nagrody Gospodarczej. Kapitu艂a przyznaje r贸wnie偶 wyr贸偶nienia pozosta艂ym finalistom w ka偶dej z kategorii.

 2. Laureaci jak i firmy wyr贸偶nione maj膮 prawo u偶ywa膰 odpowiednio logo i okre艣lenia:
  "Laureat Konkursu Podkarpacka Nagroda Gospodarcza 2018"
  "Wyr贸偶nienie w Konkursie Podkarpacka Nagroda Gospodarcza 2018"
  na swoich wyrobach, katalogach handlowych, drukach promocyjnych i firmowych.

 3. Kapitu艂a mo偶e przyzna膰 dodatkowe nagrody i wyr贸偶nienia dla firm, produkt贸w i us艂ug, kt贸re wyr贸偶niaj膮 si臋 znacz膮co spo艣r贸d pozosta艂ych uczestnik贸w Konkursu.

 4. Kapitu艂a Podkarpackiej Nagrody Gospodarczej ma prawo odebra膰 nagrod臋 lub wyr贸偶nienie z powodu dzia艂a艅 uczestnika Konkursu niezgodnych z zasadami etyki i uczciwo艣ci w biznesie, stwierdzenia znacznego pogorszenia si臋 jako艣ci nagrodzonego produktu lub 艣wiadczonych us艂ug b膮d藕 podanie informacji nieprawdziwych w sk艂adanej przez uczestnika dokumentacji konkursowej.

Patronat medialny:
TVP Rzesz贸w Radio Rzesz贸w Biznes i Styl Carpatia Biznes
gospodarkapodkarpacka.pl Nowe Podkarpacie - Tygodnik regionalny Obserwator Lokalny
Tygodnik Nadwi艣la艅ski Tygodnik Sztafeta VIP Biznes i Styl 呕ycie Podkarpackie